Všetkým prajeme krásny pivný deň! ❤️

Podmienky ochrany osobných údajov

 I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Peter Šrámka Pivné darčeky SK, IČO 47556421 so sídlom Cintorínska 127, 916 25 Brunovce (ďalej len: "prevádzkovateľ").
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  • adresa: Cintorínska 127, 916 25 Brunovce
  • email: info@pivnedarceky.sk
  • telefón: +421 940 597 345
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel., e-mail, číslo účtu a v prípade fyzických osôb živnostníkov aj IČO, DIČ, IČ DPH. 

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
  • plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to konkrétne plnenie daňových a účtovných povinností vo vzťahu k štátnym inštitúciám.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  • vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu
  • priamy marketing správcu (zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)
  • plnenie zákonných povinností vedenia účtovnej a daňovej agendy
 3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (min. 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
  • po dobu nevyhnutnú na plnenie zákonných povinností vo vzťahu k daňovej a účtovnej agende (min. 10 rokov od získania osobných údajov)
  • po dobu, kým nie je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Osobné údaje neposkytujem tretím stranám s výnimkou:
  • osôb podieľajúcich sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
  • osôb zaisťujúcich služby prevádzkovania internetového obchodu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu
  • osôb zaisťujúcich marketingové služby
  • štátnych a verejnoprávnych orgánov v prípade, kedy nám tak ukladá zákon, najmä daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány činné v trestnom konaní, súdy a exekútori
  • osôb, ktoré pre prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje za účelom splnenia zákonných povinností vo vzťahu k mzdovej, daňovej a účtovnej agende a v prípade potreby zabezpečenia zaplatenia za naše služby /účtovník, advokát/

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máš:
  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na korešpondenčnej adrese Peter Šrámka Pivné darčeky SK,  Cintorínska 127, 916 25 Brunovce alebo info@pivnedarceky.sk,
  • máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttp://www.dataprotection.gov.sk/

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické a procesné opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.
 3. v písomnej podobe prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním preškolené, kontrolované a poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. septembra 2020.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.