Všetkým prajem krásny deň! ❤️

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok internetového obchodu  www.pivnedarceky.sk

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

 

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.pivnedarceky.sk je Peter Šrámka Pivné darčeky SK, so sídlom Cintorínska 127, 916 25 Brunovce

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciu u mňa uplatníte bez zbytočného odkladu po zistení vád. O reklamácii ma môžete vopred informovať aj telefonicky alebo e-mailom na kontakty uvedené v čl. II. Obchodných podmienok. Reklamovaný tovar, prosím doručte osobne, poštou či obdobným spôsobom na moju adresu sídla uvedenú v čl. II. Obchodných podmienok. Uvítam, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej vady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám poskytnem písomné potvrdenie.

7. Ak je na základe Vašej objednávky tovar dodávaný prostredníctvom dopravcu, žiadam Vás o kontrolu zásielky za prítomnosti dopravcu a v prípade zistenia poškodenia zásielky o reklamáciu priamo u dopravcu. Dopravca následne spíše s adresátom protokol o zistení nedostatku a zásielka bude doručená späť odosielateľovi. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@pivnedarceky.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

8. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí s obsahom balíka Vás žiadam o nahlásenie tejto skutočnosti najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky na e-mailovú adresu: info@pivnedarceky.skPri nenahlásení škody do 48 hodín od prevzatia zásielky sa vystavujete riziku zamietnutia reklamácie obsahu zásielky.

9. Formulár na Odstúpenie od zmluvy / Vrátenie tovaru / Reklamácia si stiahnite kliknutím na - formulár.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 1. septembra 2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.